ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
ลำดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
สถานะรายงาน
เลขที่หนังสือปิดรายงาน
วันที่ขยายเวลาสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง 1
ไฟล์อ้างอิง 2
ไฟล์อ้างอิง 3
3 การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโล รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 298100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6028 ลว. 30 ตุลาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3576 ลว. 11 ตุลาคม 2560 30/09/2014      
4 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 958100 2557 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2014      
5 การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 297000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1111 ลว.4 เมษายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2580 ลว.17 ก.ค.2560 30/09/2014 2557.pdf 2566-2557.pdf  
6 สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้า จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 267300 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/670 ลว.23 ก.พ.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2934 ลว. 19 สิงหาคม 2560 30/09/2014      
8 การศึกษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 298100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6588 ลว. 11 ธันวาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2014      
9 การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ธารชุดา พันธ์นิกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 294800 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3180 ลว.6 กันยายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2507 ลว.29 มิ.ย.2559 30/09/2014 วิจัย2557.pdf    
10 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/980 ลว.17 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/602 ลว.17 ก.พ.2559 30/09/2014      
11 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำทะเล ชาคริต โพธิ์งาม วิศวกรรมเครื่องกล 217800 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1110 ลว.4 เมษายน 2560 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2014 2557(1).pdf    
12 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 204600 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6589 ลว.11 ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3514 ลว 5 พ.ย.62 30/09/2014 2557ร่างรายงานอ.นันทวัฒน์.pdf    
13 การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อ คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300300 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1359 ลว.25 เมษายน 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2938 ลว 10/08/2559 30/09/2014      
14 การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา วิศวกรรมเคมี 341600 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1418 ลว.29 เมษายน 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1200 ลว.05/04/2559 30/09/2013      
15 การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น พุทธพร แสงเทียน วิศวกรรมเคมี 346500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1177 ลว.9 มีนาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/6140 ลว.22 ธันวาคม 2557 30/09/2013      
16 การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 265100 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4480 ลว.11 กันยายน 2557 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/6587 ลว.11ธันวาคม 2558 30/09/2013      
17 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 331100 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2357 ลว.28 กรกฎาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/547 ลว.12 ก.พ.2559 30/09/2013      
18 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 203500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4889 ลว. 25 กันยายน 2557 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/3189 ลว.31/08/2559 30/09/2013      
19 การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีความไม่แน่นอน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 194700 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6571 ลว. 11 ธันวาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/2667 ลว.21 กรกฎาคม 2559 30/09/2013      
20 การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง โดยมีข้อจำกัดด้านปริมาณและเวลาในการจัดส่ง : กรณีศึกษาโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 290400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2902 ลว.8 สิงหาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/2266 ลว.08/06/59 30/09/2013 วิจัย2556.pdf    
21 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 312400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1178 ลว.9 มีนาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1801 ลว.23 เมษายน 2557 30/09/2013      
22 การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อ คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 180400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2985 ลว.17 สิงหาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2938 ลว 10/08/2559 30/09/2013      
23 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิง พันธุกรรม นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 217700 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0529.8/1728, 18 เม.ย.57 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2013      
Page 
 of 8
     Records 1 to 20 of 144
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.