แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

ทำรายการแจ้งซ่อมสำหรับงานบริการคอมพิวเตอร์

หัวข้อการแจ้งซ่อม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
*ระบุสถานที่
รูปภาพจุดที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
แผนก/หน่วยงาน
โทรศัพท์
ป้อนรหัสสำหรับบันทึก
11499
 

 

 

 

พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี