ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

ลำดับอัตโนมัติ
536
Title/ชื่อเรื่อง
กรณีศึกษา สิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
Creator/ผู้จัดทำ
คมศักดิ์ หารไชย
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
ไท แสงเทียน,นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Year/ปี
CoverPage/ปก p377_-1.pdf
Abstract/บทคัดย่อ p377_-2.pdf
Catagory/หมวด
IEP 0047

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี