ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 95
     รายการ 1 ถึง 20 ของ 1887
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
1775
 
 
 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
0
 
แสดงผล
1753
สมุดงานสำหรับออกแบบคานเสาเหล็กรูปพรรณเบื้องต้น ด้วยวิธี ASD
60130042020:นายธนชิต วัฒน์พานิช;60130044376: นายฤทธิรงค์ มักการุณ;60130045021: นายศักดิ์สิทธิ์ ก้อนศิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2563
 
แสดงผล
859
Carbon Footprint Hevea Brasiliensis
Kachana Kaewla,Sirinard Sngsri
สัณห์ โอฬาพิริยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0403
แสดงผล
521
CROSS FLOW HEAT EXCHANGER
ประยง กางรัมย์,สันทัสน์ จันทร์ทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0043
แสดงผล
1885
Potentiostat ของ Triboelectric Generator
60130041638 :นายณัฐพงศ์​ ไชยพันธ์;60130041665 :นายณัฐพงษ์ เผ้าหอม
นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2563
 
แสดงผล
1717
Process Design of Wastewater Treatment Facilities for Industrial Effluent
59130040682:น.ส.จิราภร ลือชา
ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2562
 
แสดงผล
1823
Talaminical robot for patient monitoring and automatic indoor transportation
60130045870 :นายอธิวัฒน์ รุ่งแจ้ง;60130046325 :นางสาวอารีรัตน์ เลื่อนฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรส รักธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2563
 
แสดงผล
1061
กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(อาคารสาธารณะโดยใช้อาคารสำนักงานเป็นตัวอย่างประกอบและใช้ Google Sketch Up)
ขวัญชัย โรคน้อย,ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0167
แสดงผล
536
กรณีศึกษา สิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
คมศักดิ์ หารไชย
ไท แสงเทียน,นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0047
แสดงผล
691
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ฐานรากตื้นบนดินอ่อนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำจรเดช หัดสิม,ทองแดง โสประดิษฐ์,สังคม นำสุข,สุทธิศักดิ์ ธุลีจันทร์
นท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0024
แสดงผล
297
กรรมวิธีผลิตแผ่นยางดูดกลิ่น
ศุภกร อุทธารนิช,สาโรจน์ เทพคุณ
จริยาพรณ์ เสาร์ทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP323
แสดงผล
5
กรรมวิธีหล่อแบบกึ่งของแข็ง
วัชรพล มณีโชติ,ศักดา ประสมศรื
สุริยา โชคสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
แสดงผล
463
กระบวนการขึ้นรูปและออกแบบลูกหินขัดข้าวเพื่อการลดต้นทุน
นายปิยะพงษ์ พันสิ่ว,นายวิชชา จีนวงศ์
สุขอังคณา ลี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01113
แสดงผล
791
กระบวนการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างสะพานแบบSegmental Box Girder
ยุติธรรม วงษ์ศรีกุล,ชัยวิชิต หนันเรือง,ธวินธร ระหงษ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0142
แสดงผล
601
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากส่วนผสมระหว่างกลีเซอรอลดิบกับขี้เลื่อย
อลงกรณ์ ปูพบุญ,ศราวุธ บุญโปร่ง
นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0123
แสดงผล
6
กระบวนการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
พรนภา กังวาฬไกรไพศาล
สุริยา โชคสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
แสดงผล
51
กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนสำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กรสุมา มิตะพันธ์
ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549
Chep003
แสดงผล
299
กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
วุฒิพงชนะวงศ์
อิศว ปัทมธรรมกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP255
แสดงผล
1116
กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารปฏิบัติการโรงงาน2 (EN2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วชิรวิทย์ วุ้นสีแซง:ไชยยันต์ ศรีสมบูรณ์
จริยภรณ์ อุ่นวงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0506
แสดงผล
837
กลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้ากาบบัว ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ศรี, สุภาวิณี กระดานราช
คณิศร ภูนิคม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0379
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 95
     รายการ 1 ถึง 20 ของ 1887

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี