ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 86
     รายการ 1 ถึง 20 ของ 1716
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
859
Carbon Footprint Hevea Brasiliensis
Kachana Kaewla,Sirinard Sngsri
สัณห์ โอฬาพิริยกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0403
แสดงผล
521
CROSS FLOW HEAT EXCHANGER
ประยง กางรัมย์,สันทัสน์ จันทร์ทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0043
แสดงผล
408
P243
กฤษฎากร แก้วแสนเืมือง,สันติราษฎร์ คล้ายเลี่ยน
รอ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
1717
Process Design of Wastewater Treatment Facilities for Industrial Effluent
59130040682:น.ส.จิราภร ลือชา
ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
แสดงผล
413
Wait281
บัลลังก์ กุลบุญ, พุทธรักษ์ สายสิงห์
P281
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
410
WaitP272
เกรียงศักดิ์ แก้วเชื่อม, ชัชวาล สมเพชร
P272
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
412
WaitP278
ลัดดาพร อินทรวิเชียร
P278
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
414
waitP289
ทองพูน ทองดี, ดำรงค์ ลาฝอย
P289
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
415
WaitP292
พรศักดิ์ ชคทันต์บดี,นุชรรัตน์ คูโณปการ
P292
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
416
WaitP294
ชวนัฐ น้อยอาษา,ธนะรัตน์ วิทยาขาว,ปริญญ์ เกิดศิริ, อาจณรงค์ คำศรี
P294
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
417
WaitP323
ปวิตร หว่าเกตุ,สัมพันธ์ วิลัยแลง
P323
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
411
WatiP275
ฉันทวรรณ ดำพลงาม, สรรสินี ศิริสวัสดิ์
P275
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
1061
กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(อาคารสาธารณะโดยใช้อาคารสำนักงานเป็นตัวอย่างประกอบและใช้ Google Sketch Up)
ขวัญชัย โรคน้อย,ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0167
แสดงผล
536
กรณีศึกษา สิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
คมศักดิ์ หารไชย
ไท แสงเทียน,นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0047
แสดงผล
691
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ฐานรากตื้นบนดินอ่อนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำจรเดช หัดสิม,ทองแดง โสประดิษฐ์,สังคม นำสุข,สุทธิศักดิ์ ธุลีจันทร์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0024
แสดงผล
297
กรรมวิธีผลิตแผ่นยางดูดกลิ่น
ศุภกร อุทธารนิช,สาโรจน์ เทพคุณ
จริยาพรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP323
แสดงผล
5
กรรมวิธีหล่อแบบกึ่งของแข็ง
วัชรพล มณีโชติ,ศักดา ประสมศรื
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
แสดงผล
463
กระบวนการขึ้นรูปและออกแบบลูกหินขัดข้าวเพื่อการลดต้นทุน
นายปิยะพงษ์ พันสิ่ว,นายวิชชา จีนวงศ์
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01113
แสดงผล
791
กระบวนการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างสะพานแบบSegmental Box Girder
ยุติธรรม วงษ์ศรีกุล,ชัยวิชิต หนันเรือง,ธวินธร ระหงษ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0142
แสดงผล
601
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากส่วนผสมระหว่างกลีเซอรอลดิบกับขี้เลื่อย
อลงกรณ์ ปูพบุญ,ศราวุธ บุญโปร่ง
นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0123
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 86
     รายการ 1 ถึง 20 ของ 1716

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี