ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1590

ลำดับอัตโนมัติ
812
Title/ชื่อเรื่อง
เทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงงานผลิตกระเทียมเจียว
Creator/ผู้จัดทำ
ปรางค์ทิพย์ กำจัด,ณิจชนันท์ ทองอ่อน,จิราพร ต้นพิกุล
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
วัลยา วิริยเสนกุล
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี
Year/ปี
2553
CoverPage/ปก
Abstract/บทคัดย่อ p1459_2.pdf
Catagory/หมวด
ChEP0058

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1590

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี