ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 76
     รายการ 1501 ถึง 1514 ของ 1514
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
334
โปรแกรมสำหรับติดตั้งในเครื่องของนักศึกษาใช้สำหรับทำข้อสอบ
อิสระพงค์ ศรีพลาย,ศุภเชษฐ์ วิเศษ
รุจิรา อาชานันทกุล
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP120
แสดงผล
160
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเองสำหรับวงจรมอสเฟตกำลัง
เกรียงไกร ดอกบัว,นพนิรันด์ สันหนัง
ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
แสดงผล
164
โปรแกรมห้องสมุด
ทศพล สิทธิผล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
แสดงผล
1010
โปรแกรมเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาย อ้วนกลม, เอกพัน แก้วงาม
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0329
แสดงผล
72
โปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดตารางสอนสำหรับภาควิชาอุตสาหการ
ไวพจน์ อุ่นใจ,วัทธสิทธิ์ เทียนวรรณ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
แสดงผล
844
โปรแกรมเรียนรู้การทอผ้าด้วยมือ
วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ , ศาสตรา อุไร
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0108
แสดงผล
428
โปรแกรมเสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเองสำหรับวงจรไทริสเตอร์กำลัง
ภัทรากร สอนสนาม,วิรัตน์ พันโบ
ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
แสดงผล
196
โปรแกรมแผนที่ภาษี TAX MAP
ณัฐพงษ์ พลกระจาย,รสสุคนธ์ รุ่งเรือง
รุจิรา อาชวานันทกุล
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
แสดงผล
333
โปรแรกมทำข้อสอบออนไลน์โดยภาษา PHP
อติชาต ธาราพิทักษ์ชีวิน
ธนากร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP141
แสดงผล
155
โฮมเพจสารสนเทศทางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยา ภูศรีฤทธิ์,สุรพงษ์ บพิตรสุวรรณ
อุทัย สุขสิงห์,วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมไฟฟ้า
2540
 
แสดงผล
152
ไฟหน้าบ้านอัตโนมัติเปรียบเทียบความเข้มแสงกับเวลา
ญาณสิทธิ์ ชาววัง,อภิรัฐ อินทริกานนท์
อุทัย สุขสิงห์,ธนกร กมลพาณิชย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
แสดงผล
329
ไม้เท้านำทางอิเล็กทรอนิกส์
วิโรจน์ ยาบุษดี,สุวัฒน์ สารจันทร์
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP139
แสดงผล
1272
ไฮบริดอินเวอร์เตอร์
นัฐพล ไชยเชิด,วรินทร ยืนยง,อธิชัย บุญเคล้า
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
แสดงผล
407
์P206
จิรพงษ์ ชูแก้ว
รอ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 76
     รายการ 1501 ถึง 1514 ของ 1514

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี