ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 85
     รายการ 1501 ถึง 1520 ของ 1689
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
798
อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนไอออนต่อกำลังรับแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินตะกอนทรายผสมโซเดียมเบนโทไนต์
ณัฐวุฒิ มุมทอง, จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP 0087
แสดงผล
1141
อิทธิพลของฟลักซ์ต่อการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูแพล็กซ์เกรด AIS2205 กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกว่าเกรด SS400 ด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะก๊าซคลุม
กิตติพันธุ์ แววศรี,วีรัตน์ มหานิล
จริยาภรณณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
แสดงผล
1164
อิทธิพลของฟลักซ์ต่อการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูแพล็กซ์เกรด AISI2205 กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกว่าเกรด SS400 ด้วยการเชื่อมก๊าซทังสเตนอาร์ค
เสมียนตรา สิมพันธ์,ธนากร วงษ์คำ
จริยาภรณณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
แสดงผล
1413
อิทธิพลของสะพานที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล กรณีศึกษา ช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองตะวันออกกับถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พนิดา ฉายรักษา,ลินดา โคเมฆ
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
แสดงผล
1365
อิทธิพลของสายพันธ์และกรรมวิธีการเพาะปลูกต่อการผลิตข้าวเม่า
เนตรนภา วงศ์ด้วง,ปิรัญญา ทาอั้ว
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
แสดงผล
13
อิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วที่มีผลต่อความดันตกคร่อมในไซโคลน
เอกลักษณ์ ปัญญา,วิชิล ใจแจ้ง
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
แสดงผล
1034
อิทธิพลของเกลืออนินทรีย์ต่อการแยกกรดซักซินิกและแอซิติกโดยการสกัด้วยสารไตรออกทิลเอมีน
นาถฤดี พิทักษ์,จงรักษ์ สุดตา,ชูเกียรติ สุขตะ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2556
ChEP0088
แสดงผล
95
อิทธิพลความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องจักร Wire Cut-CNC
ชัยวัฒน์ คูวัฒนสุชาติ,ปิยะนุช วัฒนาวารีกุล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
แสดงผล
1253
อิทธิพลความหนาของการเชื่อมความต้านทานแบบจุดสำหรับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เกรด SS400
กาญจนา ซาตัน, มัลลิกา วิริยาภิรมย์
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
แสดงผล
1270
อินเวอร์เตอร์ 300 วัตต์
มงคล กล้าหาญ,สุริยา อานนท์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
แสดงผล
276
อินเวอร์เตอร์สามเฟสมอดูเลตแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม
อาทิตย์ ฤทธิแผลง
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP144
แสดงผล
1273
อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบฟูลบริดจ์ขนาด 300 วัตต์
ณัฐวุฒิ ชนะโม,วินัส สิงห์ทอง,อนุศักดิ์ ขันรักษา
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
แสดงผล
112
อุทกวิทยาของลุ่มน้ำลำโดมใหญ่
ปัญญา ฉิมวงศ์,ระพีพงษ์ ปัญญาคม
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
แสดงผล
1271
อุปกรณ์ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทวีศักดิ์ บุญล้อม,สิทธิพงษ์ ไชยะฉัตร,ณัฐฐนันท์ คำชมพู
บงกช สุขอนันต์,ผดุง กิจแสวง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
แสดงผล
1498
อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยใช้ตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
นางสาวธมลพรรณ ไพเราะ นางสาวนิภาพร ประหยัดทรัพย์
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
แสดงผล
1276
อุปกรณ์ช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา
ปวีร์ ปะวะเสนัง,เศรษฐราวุฒิ กิติราช
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
แสดงผล
163
อุปกรณ์ตรวจจับการผ่านเข้าออกห้องเพื่อสั่งให้สวิตซ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ
ปริวัฒน์ ป้องเรือง,พงศธร ครเกษม
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
แสดงผล
168
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใช้ความถี่คลื่นเสียง 17 กิโลเฮิรตซ์
เอกชัย ศรีปทุมภรณ์
ธนกร กมลพาณิชย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
แสดงผล
1596
อุปกรณ์บังแดดรถยนต์แบบพับเก็บและพกพาง่าย
นายนิรมิต สาลี
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
แสดงผล
1064
อุปกรณ์วัดการกระจายความชื้นในดิน
สุพัตรา วริวงศ์
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0170
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 85
     รายการ 1501 ถึง 1520 ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี