ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

ลำดับอัตโนมัติ
463
Title/ชื่อเรื่อง
กระบวนการขึ้นรูปและออกแบบลูกหินขัดข้าวเพื่อการลดต้นทุน
Creator/ผู้จัดทำ
นายปิยะพงษ์ พันสิ่ว,นายวิชชา จีนวงศ์
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
สุขอังคณา ลี
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Year/ปี
CoverPage/ปก
Abstract/บทคัดย่อ
Catagory/หมวด
P 01113

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี