ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1716

ลำดับอัตโนมัติ
6
Title/ชื่อเรื่อง
กระบวนการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
Creator/ผู้จัดทำ
พรนภา กังวาฬไกรไพศาล
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
สุริยา โชคสวัสดิ์
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Year/ปี
2539
CoverPage/ปก p40t.pdf
Abstract/บทคัดย่อ p40a.pdf
Catagory/หมวด

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1716

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี