ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

ลำดับอัตโนมัติ
5
Title/ชื่อเรื่อง
กรรมวิธีหล่อแบบกึ่งของแข็ง
Creator/ผู้จัดทำ
วัชรพล มณีโชติ,ศักดา ประสมศรื
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
สุริยา โชคสวัสดิ์
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Year/ปี
2540
CoverPage/ปก p34t.pdf
Abstract/บทคัดย่อ p34a.pdf
Catagory/หมวด

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี