แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 11 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
4823 หลอดไฟไม่ติด 1 แถว ห้องพักเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ชั้น 3 EN6 อารยา 2021-10-19 13:15:19 2669
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4821 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง อ.ประกอบ อาคาร EN 6 ชั้น 2 เฉลิมพร 2021-10-15 12:46:30 3300
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4820 ก็อกอ่างนำ้ไหลเบา ห้องหน้ำชาย ชั้น 1 EN6 สยุมพร 2021-10-14 14:12:40 3314
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4819 หลอดไฟขนาด 18 W EN7 (ชั้น 1) EN7 ชั้น 1 วิชชุกร 2021-10-12 10:01:24 0850970646
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4811 แจ้งซ่อมโทรศัพท์ในห้องประชุม 6213 ห้องประชุม 6213 ชั้น 2 อาคาร EN 6 เฉลิมพร 2021-09-28 17:10:15 3300
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4810 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ งานบริหารทั่วไป และห้องประชุม 6213 ชั้น 2 อาคาร EN 6 เฉลิมพร 2021-09-28 17:06:16 3300
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4762 เปลี่ยนก๊อกน้ำ ห้องแลปเคมี en2 ชั้น1 en 2 ชั้น 1 ศิริณัฐกาญจน์ 2021-09-21 11:07:29 2649
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
22-09-2564 ยังไม่กำหนด 00-00-543 ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ ก๊อกอ่างล้างมือแบบคอยาวไม่มีแจ้งงานแลบสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
4670 โถปัสสาวะรั่ว+หลอดไฟเพดานไม่ติด ห้องน้ำด้านในชาย ชั้น 3 อาคารen6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2021-07-02 11:46:28 3320 แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
4665 กระเบื้องพื้นห้องน้ำชายแตก ชั้น 3 ด้านในชั้น 3 อาคารEN6 ห้องน้ำชาย ด้านใน อาคาร en6 ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2021-07-02 11:14:56 3320 แตกและหลวมกรอบแกรบแผ่เป็นวงกว้างแจ้งเจ้า หน้าที่ต้องดำเนินการจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
4595 ชักโครก ห้องน้ำ ช ญ EN3 ตึก EN 3 ชั้น 2 อมต ยอดคุณ 2021-05-06 14:59:55 3378 ไม่มีอุปกรณ์ถอดเปลี่ยน
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
4537 ชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา en2 ชั้น 2 ศิริณัฐกาญจน์ 2021-03-02 10:15:28 2649 ระบบควบคุมวาล์วปิดเปิดน้ำชำรุดกรอบแตกแจ้งเจ้า หน้าที่ดำเนินการจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 3 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
4734 Wi-Fi ของ UBU ห้องพัก EN2ไม่มีสัญญาน EN2 นาย อดิศักดิ์ มณีสุข 2021-08-27 11:05:08 0931242768
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4677 แอร์เสีย ห้องเรียน 6505 สุมาลี จันทนะชาติ 2021-07-07 11:12:06 3343
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
4671 คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องงานพัฒนานักศึกษา ธีมาพร 2021-07-02 14:17:17 2612
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี