แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 16 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลการตรวจเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5974 โถปัสาวะชาย ท่อน้ำทิ้งชำรุด โถปัสสาวะชาย ท่อน้ำทิ้งชำรุด ห้องน้ำอาคารEN1 ชั้นล่าง นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2024-07-11 08:00:41 3396
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5973 ไฟเสีย ไฟเสีย ห้องการเงิน ชั้น 2 เพลินพิศ สกุลพงษ์ 2024-07-10 09:03:50 3305
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5966 ประตูชำรุด ประตูชำรุด ห้อง 6414 อุษณีย์ 2024-07-04 13:36:46 3330
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
08-07-2567 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5965 พัดลม และแอร์ไม่เย็น ห้องพัก นศ. ป.โท เอก ห้องบริเวณบันได en3 พัดลมติดเพดานเสีย แอร์เริ่มไม่เย็น en3 ชั้น 1 หัองพัก นศ. ป.โท เอก อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 2024-07-03 14:48:21 0897442667
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
12-07-2567 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5964 แอร์ แอร์ น้ำรั่ว อาจจะต้องทำการล้างแอร์ EN3 ขั้น 2 ห้องพัก อ.อนิรุตต์ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 2024-07-03 14:46:58 0897442667
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
12-07-2567 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5961 ซ่อมฝ้าเพดาน EN7308 ฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการ EN7308 มีขี้นกและน้ำซึมเป็นห้องเรียนปฏิบัติการ ไม่ถูกสุขอนามัย EN7308 ผดุง กิจแสวง 2024-07-02 18:23:53 0885950683 จ้างเหมา รื้อถอนเปลี่ยนใหม่ มูลและรังนกเกาะติดแผ่นฝ้ามาก
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
5939 กระดานบอร์ดสภาพไม่พร้อมใช้งาน กระดานไม่สามารถลบได้ปกติ พื้นผิวอาจเสื่อมโทรม EN6512 นางสาวมุนินทร์ ป้องวิเศษ 2024-06-17 11:29:06 3345 แจ้งงานโสตฯดำเนินการสำรวจรวบรวมแต่ละห้องที่ชำรุดจ้ง เหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5938 กระดานที่ห้องประชุม 6512 ชั้น5 ชำรุด ห้อง6512 ชั้น 5 นางสาวมุนินทร์ ป้องวิเศษ 2024-06-17 11:23:21 3345 จ้างเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดหา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
5929 พัดลมไม่ทำงานหลายตัวค่ะ พัดลมไม่ทำงานหลายตัวค่ะ ห้องสมุด สยุมพร 2024-06-12 09:10:47 3314 จากการตรวจเช็ค แคปสตาร์ไม่ทำงาน 3.5uf/450v. ชำรุด เขียนรายการสั่งซื้อแจ้งงานพัสดุ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
5926 พื้นห้องพักอาจารย์ EN330 เป็นรูขนาดใหญ่ พื้นที่เป็นแผ่นไม้ ของห้องทำงานที่ EN3 ตัวอย่างห้อง EN330 ห้องพักอาจารย์วิระพันธ์กับอาจารย์ประชาสันติเป็นรูขนาดขนาดใหญ่ ห้อง En330 อ.วิระพันธ์ สีหานาม 2024-06-05 11:37:26 0868744606 จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
5906 กระจกห้องน้ำแตก กระจกห้องน้ำแตก ห้องน้ำนักศึกษาหญิงชั้น 4 อุษณีย์ 2024-05-14 13:08:26 3330 กระจกร้าว แจ้งงานพัสดุดำเนินการ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5904 แจ้งซ่อมห้องน้ำ พัดลมดูดอากาศ ไม่ทำงาน ห้องน้ำนักศึกษาชาย อาคาร EN6 ชั้น 2 วนิดา 2024-05-08 11:45:36 2675 พัดลมเสียสั่งซื้อ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
5902 กระจกร้าวในห้องน้ำหญิงด้านใน กระจกร้าว EN6 ชั้น 3 วัชราภรณ์ 2024-05-07 09:20:19 3323 กระจกร้าววัดขนาด ก.100 ย. 134 ซม. แจ้งงานพัสดุ ดำเนินการจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5900 พื้นยาง หลุด ออกเป็นแผ่นๆ ค่ะ พื้นยาง หลุด ออกเป็นแผ่นๆ ค่ะ ห้องสมุด สยุมพร 2024-04-30 15:50:27 3314 พื้นยางบวมร่อนหลุดเป็นบริเวณกว้างทั่วห้องจึงแจ้งเจ้า หน้าที่แจ้งงานพัสดุจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5888 แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่เย็น ห้อง6314B อุษณีย์ 2024-04-19 14:20:10 3330 คอมฯแอร์เสีย 1 เครื่อง ระบบท่อน้ำยาแอร์รั่วและตันที่แผงคอยล์เย็น 1 เครื่อง ส่วนอีก 2 เครื่องใช้งานปรกติ แจ้งงานพัสดุจ้างเหมา ดำเนินการแก้ไขต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
5878 น้ำรั่วซึม ห้องประชุม 6611 เนื่องจากมีฝนตกในคืนวันที่ 28 มี.ค. 67 ปรากฎในตอนเช้าพบมีน้ำรั่วซึมในห้องประชุม 6611 ตรงโต๊ะปรุชุมด้านหน้า ห้องประชุม 6611 อภิญญา แตงอ่อน 2024-03-29 12:30:13 2637 ทดสอบหาสาเหตุร่องรอยรั่ว
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 1 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5977 ซ่อมแอร์ห้อง 6205B แอร์ห้อง 6205B ไม่เย็น (ไม่ทำงาน) En6205B ชาญณรงค์ ภุชงควาริน 2024-07-12 13:41:28 045353343
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี