ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
ลำดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
สถานะรายงาน
เลขที่หนังสือปิดรายงาน
วันที่ขยายเวลาสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง 1
ไฟล์อ้างอิง 2
ไฟล์อ้างอิง 3
147 ผลกระทบและแนวทางการจัดปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยฟังก์ชัน V2G คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 205100 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการขยายเวลา   30/12/2019 62อ.คมสันติ์ ดาโรจน์.pdf    
148 การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 205700 2562 ขยายเวลาดำเนินงาน   อยู่ระหว่างการขยายเวลา   30/12/2019 62อ.สมบัติ สินธุเชาวน์.pdf    
149 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical port ด้วยการไหลแบบหมุนวน บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 205600 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3598 ลว 14 พ.ย.62 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2019 62อ.บงกช จันทมาส.pdf 2562บงกช.pdf  
150 ต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบอาคารในเขตชุมชนเมืองด้วยเทคโนโลยี คอนกรีตพรุน ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 205200 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/1251 ลว 16 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/12/2019 62อ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์.pdf 2562อ.ถนัดกิจ.pdf  
Page 
 of 8
     Records 141 to 144 of 144
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.