ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 85
     รายการ 21 ถึง 40 ของ 1689
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
6
กระบวนการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
พรนภา กังวาฬไกรไพศาล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
แสดงผล
51
กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนสำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กรสุมา มิตะพันธ์
ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep003
แสดงผล
299
กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
วุฒิพงชนะวงศ์
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP255
แสดงผล
1116
กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารปฏิบัติการโรงงาน2 (EN2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วชิรวิทย์ วุ้นสีแซง:ไชยยันต์ ศรีสมบูรณ์
จริยภรณ์ อุ่นวงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0506
แสดงผล
837
กลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้ากาบบัว ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ศรี, สุภาวิณี กระดานราช
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0379
แสดงผล
457
กาประยุกต์ใช้โปรแกรม Lab View เพื่อสร้างชุดควบคุม วัดค่า และแสดงผลสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
นายณัฐพล ธรรมาธร,นายทวีศักดิ์ วรรณคำ
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01068
แสดงผล
32
กาพัฒนาวัสดุโครงสร้าง และการทดสอบความแข็งแรงของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
นัฐพล อนันตทัศน์,จิรพิพัฒน์ โมราษฎร์
นิติกร พรหมดวง,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
แสดงผล
1645
การกำจัดกำมะถันในน้ำมันเตาใส (Sulfur removal of fuel oil)
59130042879:น.ส.บุษกร ขนุนใหญ่;59130040026:น.ส.กนกพร เบ็ญจมาศ
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
แสดงผล
481
การกำจัดความขุ่นของน้ำโดยกรองผ่านอนุภาคทราย
อัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล
วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมโยธา
 
P 01228
แสดงผล
1716
การกำจัดซัลเฟตในน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วโดยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน (Sulfate removal from treated)
5813403853:นายวสิน เยาวศรี;5813403794:นายวรานันท์ มหัจฉริยะธีระ;59130040068:น.ส.กนกอร สาระชาติ
รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
แสดงผล
1042
การกำจัดพาราเซตามอลในน้ำด้วยเอนไซม์แลคเคสดักติด
กฤษบดินทร์ หวายฤทธิ์
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0096
แสดงผล
1315
การกำจัดฟินอลโดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่ได้จากก้านกะหล่ำดอก
จักรพันธ์ สามัคคี,สิทธิพงษ์ จันธิราช
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
219
การกำจัดมอดด้วยการใช้รังสีอินฟาเรด
บุญสม ชัยยิ่ง,อภิวัฒน์ มาลัย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิติกร พรมมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
แสดงผล
122
การกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
สุขสันต์ เพ็ชระ,สัญญา สุวรรณชาตรี
ประกอบ วิโรจนกูฎ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
แสดงผล
1286
การกำจัดสารคอลลอยด์อนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ไมโครฟิลเตรชั่น
ปริวรรต นนตะ,อธิป ผุดเพชรแก้ว
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
948
การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติและเกลืออนินทรีย์ในเยื่อกรองแบบไมโครฟิวเตรชัน
กิติยา ศรีบุตร, อารีรัตน์ ร่วมคิด
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0028
แสดงผล
1322
การกำจัดสารเกลืออนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ออสโมซีสย้อนกลับ
วรวุฒิ เอี่ยมชูเพชร,ปรัชญา ศรีจันทร์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
1039
การกำจัดสาหร่ายด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
ณกรณ์ เที่ยงภักดี,เจษฎา ทองประภา
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0093
แสดงผล
1650
การกำจัดสีของน้ำมันเตาใส (Color removal of fuel oil)
59130042907:น.ส.เบญจมาศ ภายอุ้ม;59130040972:น.ส.ชนัญญา พุทธิวงศ์
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
แสดงผล
1309
การกำจัดสีแอคทีฟแบล็ค5 โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา
ฐิตาพร คำภู,นันทกานต์ ทองเฟื่อง,สุจิตรา แก้วศิริ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2557
 
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 85
     รายการ 21 ถึง 40 ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี