ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 17
ชื่อ สกุล

ประชา คำภักดี

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อบทความ โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3)
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 28-07-2009
วันที่สิ้นสุด 29-07-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 9.paper_l_pracha.2552..pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี