ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
Item
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชา/แผนก
วันเริ่ม
วันเสร็จสิ้น
จำนวน(คน)
แหล่งทุน
ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
applycount
 
4 การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น ประจันบาน อ่อนสนิท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29-04-2010 30-04-2010 32 งบประมาณภายใน 2552 22600 1.academice_service_proposal_l_warakan.2553.update.pdf     นับ View
5 สูงวัยก็ไฉไลได้ในด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุจิรา อาชวานันทกุล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18-07-2009 19-07-2009 48 งบประมาณภายใน 2552 78000 2.academice_service_proposal_l_rujira.1.update.pdf       View
6 การออกแบบชิ้นส่วน CAD/CAM/CAE software เจริญ ชุมมวล วิศวกรรมอุตสาหการ 14-07-2009 17-07-2009 27 งบประมาณภายใน 2552 59000 3.academic_proposal_l_cheroen.update.pdf       View
7 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงาน 15-07-2009 16-07-2009 40 งบประมาณภายใน 2552 77900 4.academice_service_proposal_thitikan.2.update.pdf       View
8 ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในชุมชน นินาท พลเดช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19-06-2009 21-06-2009 40 งบประมาณภายใน 2552 88000 5.academice_service_proposal_l__ninat.update.pdf       View
9 การประดิษฐ์หุ่นยนต์ สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18-07-2010 19-07-2010 73 งบประมาณภายใน 2552 101400 6.academice_service_proposal_l__sonnuk.update.pdf       View
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการโดยการใช้โปรแกรมการจำลองแบบ ARENA ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 16-12-2009 18-12-2009 20 งบประมาณภายใน 2552 57300 7.academice_service_proposal_l_tawanchai.update.pdf       View
11 เทคนิคการออกแบบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชน ครั้งที่ 1 ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10-09-2009 12-09-2009 65 งบประมาณภายใน 2552 77500 10.academic_proposal_l_rachen.3.update(1).pdf       View
12 หมอไฟฟ้ารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 22-08-2009 23-08-2009 102 งบประมาณภายใน 2552 59000 11.academic_proposal_l_rachen.1.update(1).pdf       View
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 นินาท พลเดช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 30-01-2010 31-01-2010 30 งบประมาณภายใน 2552 88100 12.academice_service_proposal_k_ninat.2553.update.pdf       View
14 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1 สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 01-10-2008 30-09-2009 0 งบประมาณภายใน 2552 112400 13.academic_proposal_l_sombat.update.pdf       View
15 เทคนิคการออกแบบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชน ครั้งที่ 2 ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 22-01-2010 24-01-2009 90 งบประมาณภายใน 2552 101900 14.academic_service_l_rachen_1.update.pdf       View
16 การวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14-09-2009 16-09-2009 36 งบประมาณภายใน 2552 60700 15.academic_proposal_l_suparerk.update.pdf       View
17 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 2 สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 01-12-2009 30-09-2010 0 งบประมาณภายใน 2552 112400 16.academic_service_l_sombat.update.pdf       View
18 โครงการคอมพิวเตอร์และ IT สัญจร ครั้งที่ 1 มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29-08-2009 30-08-2009 74 งบประมาณภายใน 2552 86300 17.academic_service_proposal_l_mongkol.update.pdf       View
19 การเผยแพร่ความรู้และการใช้งานไบโอดีเซลต้นแบบ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 01-10-2009 31-12-2009 200 งบประมาณภายใน 2552 142300 18.academic_proposal_l_kulachet.update.pdf       View
20 เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14-08-2009 16-08-2009 40 งบประมาณภายใน 2552 93700 19.academic_proposal_l_rachen.2.update.pdf       View
21 หมอไฟฟ้ารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29-01-2010 31-01-2010 80 งบประมาณภายใน 2552 79980 20.academic_service_l_rachen_2.update.pdf       View
22 การใช้หลักวิชาวิศกรรมอุตสาหการในการลดต้นทุนโรงสีข้าว ประเภทใช้มอเตอร์ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 01-02-2010 30-09-2010 0 งบประมาณภายใน 2552 101120 21.academic_service_l_rapepan_2.update.pdf       View
23 โครงการส่งเสริมการใช้หลักวิชาการด้านการจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการขนส่งน้ำขวดและ ถัง ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 01-02-2010 30-09-2010 0 งบประมาณภายใน 2552 60200 22.academic_service_l_rapepan_3.update.pdf       View
Page 
 of 4
     Records 1 to 20 of 69
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี