ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่
ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยภายใน/ภายนอก
หัวหน้าโครงการวิจัย
ภาควิชา/แผนก
ผู้ร่วมวิจัย
ประเภทงบประมาณ
ชื่อแหล่งทุน
ประเภทโครงการ
งบประมาณตลอดโครงการ
งบประมาณต่อปี
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
 
1 เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชน ภายใน ประจันบาน อ่อนสนิท วิศวกรรมโยธา นท แสงเทียน งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี 918332 284900 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_ittipong.doc   View
2 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ ภายใน กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 618400 138800 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_kulachet.2.doc   View
3 เทคนิคการประเมินความล้าและการฟื้นฟูสภาพของโครงสร้างสะพานเหล็กชนิด Girder Bridge ภายใน กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย วิศวกรรมโยธา ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์, สุชาติ ลิ่มกตัญญู งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 103400 103400 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_kittisak.doc   View
4 แบบจำลองการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ภายใน กอปร ศรีนาวิน วิศวกรรมโยธา ทวีศักดิ์ วังไพศาล, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ, อุทัย สุขสิงห์ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 295000 295000 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_korb.doc   View
5 กำลังรับน้ำหนักบรรทุกโก่งเดาะของเสาปลายแหลม ภายนอก เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา สถาพร โภคา งบประมาณภายนอก สกว ҧͧ 468000 60000 02-07-2007 01-07-2009 2552 out_fund.l_kriengsak.2552.doc     View
6 การประเมินอายุการใช้งานของคานเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไพเบอร์ ภายนอก กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย วิศวกรรมโยธา   งบประมาณภายนอก สกว ҧͧ 710000 129000 25-06-2007 24-06-2009 2552 out_fund.l_kittisak.2552(1).doc     View
7 การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบท (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี) ภายใน ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล ชาคริต โพธิ์งาม, อนิรุตต์ มัทธุจักร์, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 394700 394700 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_sonsupa.doc   View
8 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใน อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล ชาคริต โพธิ์งาม งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 429700 429700 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_umpisak.partigle.doc   View
9 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์เพื่อออกแบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายใน อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ วิศวกรรมเครื่องกล ชาคริต โพธิ์งาม, ทรงสุภา พุ่มชุมพล งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 259600 259600 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_adun.doc   View
10 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อระบบน้ำใต้ดิน ในเขตเมือง: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ภายใน นท แสงเทียน วิศวกรรมโยธา กฤษณ์ ศรีวรมาศ, ทวีศักดิ์ วังไพศาล, สิทธา เจนศิริศักดิ์ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 169500 169500 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_note.doc   View
11 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล ภายใน ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล กุลเชษฐ์ เพียรทอง งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 375800 375800 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_prachasanti.doc   View
12 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม ภายใน เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา สถาพร โภคา งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 285000 285000 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_griengsak.single.doc   View
13 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ภายใน กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ҧͧ 576800 576800 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_kulachet.doc   View
14 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งาน ภายใน อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล ชาคริต โพธิ์งาม, ทรงสุภา พุ่มชุมพล งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 297200 297200 01-10-2009 30-09-2009 2552   in_fund_l_umpisak.infrared.doc   View
15 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ภายใน เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา ธนภร ทวีวุฒิ, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, สถาพร โภคา งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 0 0 01-09-2008 30-09-2009 2552   budget_program_proposal_l_griengsak.update.pdf   View
16 การหาค่าการปลอมปนของเมล็ดข้าวด้วยคุณลักษณะทางกายภาพจากประมวลผลทางสัญญาณภาพดิจิตอล ภายใน ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มงคล ปุษยตานนท์, ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 178750 178750 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_sukangkana.doc   View
17 การศึกษาการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อคัดแยกจมูกข้าว ภายใน มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประชา คำภักดี งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 135630 135630 01-10-2008 30-09-2009 2552       View
18 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ภายใน อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ วิศวกรรมเครื่องกล นิติกร พรหมดวง, นิรันดร์ หันไชยุงวา งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 208890 208890 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_sukangkana(2).doc   View
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุดเครื่องจักรที่ใช้สีข้าวเปลือกต่อการ แตกหักของข้าวในขั้นตอนการประเมินคุณภาพข้าวของโรงสีข้าว ภายใน สุขอังคณา ลี วิศวกรรมอุตสาหการ นุชสรา เกรียงกรกฏ, ปรีชา เกรียงกรกฏ งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 122760 122760 01-09-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_sukangkana(3).doc   View
20 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ภายใน สุขอังคณา ลี วิศวกรรมอุตสาหการ Mr. Lee Meng Fuk งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ·ʹ෤ 232650 232650 01-10-2008 30-09-2009 2552   in_fund_l_sukangkana(4).doc   View
Page 
 of 10
     Records 1 to 20 of 189
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี