ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่
หัวหน้าโคงการ
ภาควิชา/แผนก
ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อผลงานที่จดทะเบียนฯ
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
วันที่ได้รับ
ประเภท
สถานภาพปัจจุบัน
ปีงบประมาณ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
 
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล   หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง 50635 14-07-2016 สิทธิบัตร - 2559 eng_4.5.1-1.pdf 50635.pdf   View
2 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ วิศวกรรมเครื่องกล สมภพ สนองราษฏร์ เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว 10667 28-10-2015 อนุสิทธิบัตร - 2559 10667.pdf     View
3 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะ แบบสวมครอบศีรษะ 13319 22-11-2017 อนุสิทธิบัตร คุ้มครองถึง 8 พฤษภาคม 2566 2561 ENG 2.1-6-6.pdf     View
4 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะ แบบรัดรอบศีรษะ 13318 22-11-2017 อนุสิทธิบัตร คุ้มครองถึง 8 พฤษภาคม 2566 2561 ENG 2.1-6-7.pdf     View
5 รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล รัฐพงศ์ ปฏิกานัง เครื่องดำนาแบบมือถือ 13467 05-01-2018 อนุสิทธิบัตร คุ้มครองถึง 16 พฤศจิกายน 2565 2561 ENG 2.1-6-5.pdf     View
6 ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงาน   ลูกหินขัดข้าวที่ส่วนผสมของวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสาน 13466 05-01-2018 อนุสิทธิบัตร คุ้มครองถึง 23 สิงหาคม 2565 2561 ENG 2.1-6-8.pdf     View
7 ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงาน   ลูกหินขัดข้าวปอซโซลานที่ใช้แร่ควอทซ์และหินกากแก้วรีไซเคิลในประเทศเป็นวัสดุขัดสี 13465 05-01-2018 อนุสิทธิบัตร คุ้มครองถึง 23 สิงหาคม 2565 2561 ENG 2.1-6-9.pdf     View
Page 
 of 1
     Records 1 to 7 of 7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี