ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
aid
ชื่อ-สกุล
ภาควิชา/แผนก
รายละเอียยดในการบริการ
ประเภท
วันที่ได้รับต่งตั้ง
หน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
 
1 ประจันบาน อ่อนสนิท วิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี อื่นๆ 10-06-2008 สภาอุตสาหรรม จังหวัดอุบลราชธานี 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 1._academic_service_l_ittipong(1).pdf     View
2.1 สถาพร โภคา วิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ทรงคุณวุฒิ 05-06-2007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 2.1_academic_service_lsataporn.pdf     View
2.2 สถาพร โภคา วิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSUJET) ผู้ทรงคุณวุฒิ 28-09-2007 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน- 2.2_academic_service_l_sataporn.pdf     View
2.3 สถาพร โภคา วิศวกรรมโยธา ผู้เชี่ยวชาญกลางเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการแก่ศาล อื่นๆ 22-03-2009 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 2.3_academic_service_l_sataporn.pdf     View
2.4 สถาพร โภคา วิศวกรรมโยธา ผู้ชำนาญกลางพิเศษเพื่อทดสอบตวามรู้ความชำนาญการประกอบอาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 24-09-2009 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 2.4_academic_service_l_sataporn.pdf     View
3 นลิน เพียรทอง วิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ 29-04-2008 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 3.academic_service_l_narin.pdf     View
4 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา Reviewer, Paper in Engineering Structures(International Journal) ผู้ทรงคุณวุฒิ 04-01-2010 วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ Engineering Structures 2552 - 4.academic_service_l_griengsak.pdf     View
5 ไพรัตน์ แก้วสาร วิศวกรรมเคมี อนุกรรมการโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี" (ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552) ผู้ทรงคุณวุฒิ 18-08-2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2552 มีผลบังคับถึง 18 ส.ค.2553 5-6.academic_service_l_pirat_and_mongkol.pdf     View
6 มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี" (ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552) ผู้ทรงคุณวุฒิ 18-08-2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2552 มีผลบังคับถึง 18 ส.ค.2553 5-6.academic_service_l_pirat_and_mongkol(1).pdf     View
7.1 สมภพ สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี กรรมการโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน อื่นๆ 09-10-2009 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2552 - 7.1_academic_service_l_sompopl.pdf     View
7.2 สมภพ สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อื่นๆ 18-06-2009 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 - 7.2_academic_service_l_sompopl.pdf     View
8 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองงานวิชาการ ในวารสาร เทคโนโลยีวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 16-09-2009 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2552 - 8._academic_service_l_rapepan.pdf     View
9.1 สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมโยธา คณะทำงานเฉพาะประเด็นอุบัติเหตุเพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย อื่นๆ 24-07-2009 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 9.1_academic_service_l_sittha.pdf     View
9.2 สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมโยธา คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 17-08-2009 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552 - 9.2__academic_service_l_sittha.pdf     View
10 ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมโยธา คณะทำงานลุ่มแม่น้ำเซบาย อื่นๆ 18-06-2009 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 2552 มีผลบังคับถึงปัจจุบัน 10.academic_service_l_taweesak(1).pdf     View
11 ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง อื่นๆ 30-06-2009 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 - 11.academic_service_l_taweekoon.pdf     View
12 กฤษณ์ ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา คณะกรรมการลุ่มน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ อื่นๆ 23-06-2009 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ 2552 - 12_13._academic_service_l_krit.tanaporn.pdf     View
13 ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา คณะกรรมการลุ่มน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ อื่นๆ 23-06-2009 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ 2552 - 12_13._academic_service_l_krit.tanaporn(1).pdf     View
14 สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ อนุกรรมการโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี" (ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ IRPUS ประจำปี 2552) ผู้ทรงคุณวุฒิ 18-08-2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2552 มีผลบังคับถึง 18 ส.ค.2553 14._academic_service_l_sombat(1).pdf     View
15 สุมนา สิริพัฒนากุล วิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ 20-11-2009 สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 2552 - 15._academic_service_l_summana.pdf     View
Page 
 of 3
     Records 1 to 20 of 44
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี