ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 4
ชื่อ สกุล

Wuthikorn Saikaew Supatpong Mattaraj Rattana J

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมเคมี
ชื่อบทความ Nanofiltration Performance of Lead Solution: Effects of Concentration, Solution pH, and Ionic Strength
ชื่อวารสาร The Proceeding of International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Well-Being (STIS WB 2009)
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 23-07-2009
วันที่สิ้นสุด 24-07-2009
ระดับ ระดับนานาชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paper_pb_submit_to_msu_110652(5).doc
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี