ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
ลำดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
สถานะรายงาน
เลขที่หนังสือปิดรายงาน
วันที่ขยายเวลาสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง 1
ไฟล์อ้างอิง 2
ไฟล์อ้างอิง 3
25 การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโล รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 313500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1158 ลว.31 มีนาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3876 ลว.11 ตุลาคม 2560 30/09/2013      
26 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 968000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2013      
27 การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 349800 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2760 ลว.28 ก.ค.2559 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2013      
28 สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้า จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 288200 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/671 ลว. 23 ก.พ.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2934 ลว.19 สิงหาคม 2560 30/09/2013      
29 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 348700 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8./3153 ลว.30 สิงหาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/5015 ลว.9 ต.ค.2556 30/09/2012      
30 การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 243100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1154 ลว.31 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558 30/09/2012      
31 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อน ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1153 ลว.31 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558 30/09/2012      
32 การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น สุมนา สิริพัฒนกุล วิศวกรรมเคมี 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/6140 ลว.22 ธ.ค.2557 30/09/2012      
33 การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณคลื่นสมองสำหรับการตรวจหาการชัก ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 326700 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5349 ลว.23 กันยายน 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/2411 ลว.7 พ.ค.2558 30/09/2012      
34 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 253000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3526 ลว. 5 สิงหาคม 2556 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/1873 ลว.28 เม.ย.2557 30/09/2012      
35 การปรับปรุงเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากปัญหาภัยแล้ง คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 346500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/6590 ลว. 11/12/ 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/1261 ลว. 12/04/2559 30/09/2012      
36 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 272800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1176 ลว.9 มีนาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/3189 ลว.31/08/2559 30/09/2012      
37 การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา วิศวกรรมเคมี 314600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/5084 ลว.7 ตุลาคม 2557 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2012      
38 การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 250800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1869 ลว.28 เมษายน 2557 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/6587 ลว.11 ธ.ค.2558 30/09/2012      
39 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 302500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5411 ลว.24 กันยายน 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/547 ลว.12 ก.พ.2559 30/09/2012      
40 การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0529.8/4666, 25 ก.พ.56 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/252 ลว.21 ม.ค.2558 30/09/2012      
41 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 259600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5412 ลว.24 กันยายน 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/349 ลว.23 ม.ค.2558 30/09/2012      
42 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 998600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2012      
43 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุน รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 215600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2767 ลว.29 ก.ค.2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/5573 ลว.29 ก.ย.2558 30/09/2012      
44 การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4087 ลว. 19 ธํนวาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3281 ลว. 15 กันยายน 2560 30/09/2015 วช58.pdf    
Page 
 of 8
     Records 21 to 40 of 144
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.