ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
id
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/วิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1
ไฟล์อ้างอิง2
ไฟล์อ้างอิง3
แนบลิงค์
101 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198200 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3171 ลว 30 ก.ย.62 24/01/2019 25/01/2019 P25620020019อ.ประสิทธิ์.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(9).pdf 189200ใบเสร็จอ.ประสิทธิ์บริการ62.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=126049285
102 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการสำรวจสภาพพื้นที่ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 56940 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2800 ลว 30 ส.ค.62 01/06/2019 30/06/2019 P25620020006อ.ฤกษ์ชัย.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ.pdf 56940อ.ฤกษ์ชัยบริการ62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1872733123
103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart Farm รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 58900 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3172 ลว 30 ก.ย.62 01/03/2019 31/03/2019 P25620020009อ.รัฐพงศ์.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(8).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=379506109
104 ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 250000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2865 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.มงคล.pdf      
105 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ ประชา คำภักดี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 237400 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2860 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.ประชา.pdf      
106 การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 92000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2861 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.ผดุง.pdf      
107 การอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการปฎิบัติงาน ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 73200 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2835 ลว.28 ก.ย.63     2563 อ.ฤกษ์ชัย.pdf      
108 พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 398800 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2859 และ 2873 ลว.30 ก.ย.63     2563 ดร.ธิติกานต์ 1.pdf 2563 ดร.ธิติกานต์ 2.pdf    
109 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 61000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2779 ลว.21 ก.ย.63     2563 อ.สมบัติ.pdf      
110 วุฒิไกร สร้อยสิงห์ วุฒิไกร สร้อยสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 52000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2508 ลว.20 ส.ค.63     2563 อ.วุฒิไกร.pdf      
114 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 182800 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   04/05/2022 30/06/2022 65-สัญญา-ศภ.7-31-2565. อบงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1Qi58SIm_9fM18kInOE2-6LXp0yhXEuxd?usp=sharing
112 โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 492000 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   16/12/2021 21/06/2022 65 - สัญญา ศภ. 7 17 .2565 อ.สุรเจษฐ์.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1aiE3GYKY_g8AaAx0fDiCvzhO_yYBXCcN?usp=sharing
113 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 182800 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   14/12/2021 23/03/2022 65 - สัญญา ศภ.7 18.2565 อ.บงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/180-gnL_eBsIeSFEuIntC8ID-28FCutEd?usp=sharing
115 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 114400 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   12/07/2022 25/08/2022 -ศ.7-41-2565. อ.บงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1DvGMcy40QpYMskhg7XSo09ibLlr1ZMe6?usp=sharing
116 ที่ปรึกษาโครงการสำรวจติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 5.247e+06 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   15/02/2022 30/04/2023       https://drive.google.com/drive/folders/1wcZDyr7U4S_WqIC9fs0008qJrosci0Us?usp=sharing
117 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล ตำบลสูงเนิน สมภพ สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี 500000 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   29/06/2022 25/12/2022 -1-2565 อ สมภพ.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1BsUn6v4PE6Pq6T83OaDyPpc9dkjKegHV?usp=sharing
Page 
 of 5
     Records 81 to 96 of 96
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.