ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
id
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/วิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1
ไฟล์อ้างอิง2
ไฟล์อ้างอิง3
แนบลิงค์
1 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 450000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6917 ลว.24 ธ.ค.2558 12/02/2014 13/02/2014        
2 การบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงาม จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2 อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4477 ลว.11 ก.ย.2557 08/02/2014 09/02/2014        
3 การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Solar cell บ้านดงนา จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2 อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 92000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4843 ลว. 22 กันยายน 2557 15/02/2014 16/02/2014        
4 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมโยธา 69000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3653 ลว.9 ก.ค.58            
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้น ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 91000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8./3467 ลว. 26 กันยายน 2559            
41 บรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ              
7 การเขียนโปรแกรมควบคุ่มหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นที่ 6 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3234 ลว.17 มิ.ย.2558 25/01/2014 26/01/2014        
8 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 97000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5072 ลว.11 กันยายน 2558            
9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกร ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 55000 2557 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   27/06/2014 18/09/2014        
10 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/1099 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2558 06/12/2013 08/12/2013        
11 โครงการการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชนฯ สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 75000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3675 ลว.9 ก.ค.2558            
12 โครงการปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาการสอนในระดับมัธยมศึกษา บงกช สุขอนันต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 59000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/2652 ลว.12 มิ.ย.2557 23/04/2012 24/04/2012        
13 โครงการเทคนิคการออกแบบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชน ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5981 ลว.11 ธ.ค.2556            
14 โครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ รุ่น 4 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4478 ลว.9 ก.ย.2557            
15 โครงการการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กาญจนา พานแก้ว วิศวกรรมเคมี 63800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3127 ลว.26 สิงหาคม 2559 16/06/2012 17/06/2012        
16 โครงการการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 123500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   25/01/2012 27/01/2012        
17 โครงการการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่น 2 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 70000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5484 ลว.8 พ.ย.2557 27/07/2012 29/07/2012        
18 โครงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 50200 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4076 ลว.29 ส.ค.2557 23/08/2012 24/08/2012        
19 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 375000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5546 ลว.12 พ.ย.2557 08/02/2012 10/02/2012        
20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกร ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 71200 2556 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   17/09/2014 18/09/2014        
Page 
 of 5
     Records 1 to 20 of 96
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.