ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาควิชา/แผนก
ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร
เล่มที่
วันที่ตีพิมพ์
วันที่สิ้นสุด
ระดับ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ
 
403

Jittrapirom, P. and Jaensirisak, S.

วิศวกรรมโยธา Planning our way ahead: A review of Thailand's transport master plan for urban areas Transportation Research Procedia Vol.25, pp: 3985-4002 01-01-2017 31-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ Sciencedirect 1 11.1 Inter Journal L Sittha.pdf 11.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561 View
404

Kaewkluengkloma, R., Satiennam, W., Jaensirisak, S. and Satiennam

วิศวกรรมโยธา Influence of psychological factors on mode choice behaviours: Case study of BRT in Khon Kaen City, Thailand Transportation Research Procedia Vol.25, pp: 5072-5082 01-01-2017 31-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ Sciencedirect 1 12.1 Inter Journal L Sittha.pdf 12.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561 View
405

Jaensirisak, S., Luathep, P., and Paksarsawan, S

วิศวกรรมโยธา Willingness and Ability to Pay for a New Public Transport: a Case Study of Korat City, Thailand Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 2376-2391 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 13.1 Inter Journal L Sittha.pdf 13.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561 View
406

Luathep, P., Ongkittikul, S., Jaensirisak, S., and Sumalee, A.

วิศวกรรมโยธา Planning for Bus Rerouting in Bangkok Metropolitan Region Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 2376-2391 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 14.1 Inter Journal L Sittha.pdf 14.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561 View
407

Muenrit, K., Satiennam, W., Satiennam, T. and Jaensirisak, S

วิศวกรรมโยธา The Effects of Psychological Factors on Travelers' Mode Choice Intention: A Case Study of Light Rail Transit System (LRT) in Khon Kaen, Thailand Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 1192-1200 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 15.1 Inter Journal L Sittha(1).pdf 15.2 Inter Journal L Sittha(1).pdf   2561 View
408

Nobutaka Wada, Member Yi Li, Daichi Miyake, Surajet Khonjun

วิศวกรรมอุตสาหการ Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Control by Gain-Scheduled Feedback with State Resets IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Vol.879, pp: 137-142 01-09-2017 30-09-2017 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 16.1 Inter Journal L Surajet.pdf 16.2 Inter Journal L Surajet.pdf 16.3 Inter Journal L Surajet.pdf 2560 View
409

Karnika Ratanapongleka, Apinya Onsarn

วิศวกรรมเคมี Immobilization of Peroxidase from Cauliflower Stem on Ultrafiltration Membrane for Phenol Removal Applied Mechanics and Materials Vol.12, pp: 744-753 01-03-2018 31-03-2018 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 17.1 Inter Journal L Kanika.pdf 17.2 Inter Journal L Kanika.pdf   2561 View
410

Kasin Ransikarbum, Namhun Kim, Sangho Ha, Richard Wysk, and Ling Rothrock

วิศวกรรมอุตสาหการ A Highway-Driving System Design Viewpoint using an Agent-based Modeling of an Affordance-based Finite State Automata IEEE Access Vol.5 , pp: 2193-2205 14-02-2018 14-02-2018 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 7.1 Inter Journal L Kain.pdf 7.2 Inter Journal L Kain.pdf   2561 View
411

กชกร ศิริพันธ์, ผดุง กิจแสวง, ประชา คำภักดี และ วรการ วงศ์สายเชื้อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วิธีควบคุมและวิธีมอดูเลชั่นที่ใช้งานร่วมกับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 - 15-11-2017 17-11-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 2. Paper L Worakan.pdf     2561 View
412

อธิพงศ์ สุริยา และ วรการ วงศ์สายเชื้อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและออกแบบระบบวัดสมบัติทางไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 - 15-11-2017 17-11-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 1. Paper L Atipong.pdf     2561 View
413

ถนัดกิจ  ศรีโชค, ตะวันฉาย  โพธิ์หอม, และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับกลึง โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 117-131 01-07-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 3. Paper L Thanatkit Srichoke.pdf 3.2 Paper L Thanatkit Srichoke.pdf   2561 View
414

สุพจน์ ปุนบุตร, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

วิศวกรรมเคมี การตรึงแลคเคสและเปรียบเทียบการใช้ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบไหลต่อเนื่องในหอบรรจุสำหรับกำจัดพาราเซตามอล วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 33-44 01-07-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 4.1 Paper L Kanika.pdf 4.2 Paper L Kanika.pdf   2561 View
Page 
 of 20
     Records 381 to 392 of 392
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี