ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Printer FriendlyExport to ExcelExport to HTMLExport to CSV
id
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/วิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1
ไฟล์อ้างอิง2
ไฟล์อ้างอิง3
แนบลิงค์
21 โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเชื่อมประสานสำหรับบุคลากรชุมชน สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 68000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3676 ลว.9 ก.ค.2558 20/05/2013 22/05/2013        
22 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางฯ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 97000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4890 ลว.24 กันยายน2557 01/05/2013 30/09/2013        
23 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการและการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 107500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4712 ลว.27 สิงหาคม 2558 08/05/2013 15/05/2013        
24 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 450000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3677 ลว.9 ก.ค.2558 13/02/2013 15/02/2013        
25 โครงการอบรม GIS เบื้องต้นสำหรับผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 91950 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4992 ลว.9 กันยายน 2558 13/03/2013 15/03/2013        
26 โครงการอบรมระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 10000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4657 ลว.17 กันยายน 2557            
27 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ ปรีชา เกรียงกรกฏ วิศวกรรมอุตสาหการ 30000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5166 ลว.21 ตุลาคม 2556 24/03/2013 24/03/2013        
28 โครงการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 108750 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5994 ลว.15 ธ.ค.2557 13/09/2013 15/09/2013        
29 โครงการถ่ายทอด ชุดขุดซากไม้ต้นแบบ แพขุดซากไม้ใต้น้ำเพื่อนำมาแปรรูป ถนัดกิจ ศรีโชค วิศวกรรมอุตสาหการ 65000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3175 ลว.31 สิงหาคม 2559 01/03/2013 31/08/2013        
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้กับหุ่นยนต์เบื้องต้น สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 90000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/2915 ลว.26 มิ.ย.2557 23/11/2013 24/11/2013        
31 โครงการประชุมวิชาการการวิจัยการกำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2556 (OR-ner 2013) ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 200000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1198 ลว. 5 เมษายน 2559 11/09/2013 14/09/2013        
32 โครงการบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงามและดงนาตามโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 110000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/1434 ลว.23 มี.ค.2558 09/02/2013 10/02/2013        
34 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน ปาณิศา จางศิริกุล วิศวกรรมเคมี 72500 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5756 ลว.12 ตุลาคม 2558            
35 อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 98500 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2027 ลว. 2 มิถุนายน 2560     (1).pdf      
36 การสาธิตการประยุกต์ใช้ Solar Cell กับเครื่องสีข้าว เครื่องนวดข้าว ปั้มน้ำการเกษตร/ประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าในสำนักงาน อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6171 ลว.10 พ.ย.25588            
37 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 466000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2742 ลว. 1สิงหาคม 2560     2558(1).pdf      
38 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน ของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 92200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1375 ลว.20 เมษายน 2560     2558.pdf      
39 อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 99700 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6341 ลว.24 พ.ย.2558            
40 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน ปาณิศา จางศิริกุล วิศวกรรมเคมี 73000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3235 ลว.17 มิถุนายน 2558            
42 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 90000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3355 ลว.21 กันยายน 2560     59อ.สมนึก.pdf      
Page 
 of 5
     Records 21 to 40 of 96
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.