ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาควิชา/แผนก
ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร
เล่มที่
วันที่ตีพิมพ์
วันที่สิ้นสุด
ระดับ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ
 
26

ปรีชา เกรียงกรกฎ และ นุชสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3) - 28-07-2010 29-07-2009 ระดับชาติ     0 31.paper_l_preecha.2552.pdf     2552 View
27

Janjarasjitt S, Loparo KA

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ An approach for characterizing coupling in dynamical systems PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA Volume: 237 Issue: 19 Pages: 2482-2486 01-10-2008 01-10-2008 ระดับนานาชาติ     0 1.paper_l_suparerk.2552.pdf     2552 View
28

Janjarasjitt S, Ocak H, Loparo KA

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Bearing condition diagnosis and prognosis using applied nonlinear dynamical analysis of machine vibration signal JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 317 Issue: 1-2 Pages: 112-126 21-10-2008 21-10-2008 ระดับนานาชาติ     0 2.paper_l_suparerk.2552.pdf     2552 View
29

Emberger G, Pfaffenbichler P, Jaensirisak S, et al.

วิศวกรรมโยธา Ideal" decision-making processes for transport planning: A comparison between Europe and South East Asia TRANSPORT POLICY Volume: 15 Issue: 6 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 341-349 01-11-2008 01-11-2008 ระดับนานาชาติ     0 4.paper_l_sittha.2552.pdf     2552 View
30

S.Poonaya, U.Teeboonma, C.Thinvongpitak

วิศวกรรมเครื่องกล Plastic collapse analysis of thin-walled circular tubes subjected to bending THIN-WALLED STRUCTURES Volume: 47 Issue: 6-7 Pages: 637-645 01-06-2009 01-06-2009 ระดับนานาชาติ     0 7.paper_l_umpisak.2552..pdf     2552 View
31

W., Insorn, S., Lee, N., Piantong and A., janyalertadun

วิศวกรรมอุตสาหการ Cost Comparison in the Rice Disinfestation between Infrared Radiation Heating Application and Chemical Application : Case Study Rice Milling in Surin Province International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,Thailand - 23-07-2009 24-07-2009 ระดับนานาชาติ     0 11.paper_l_narin2552..pdf     2552 View
32

Kaewdang K, Kumwachara K, Surakampontorn W

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A translinear-based true RMS-to-DC converter using only npn BJTs AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS Volume: 63 Issue: 6 Pages: 472-477 01-06-2009 01-06-2009 ระดับนานาชาติ     0 8.paper_l_kanittha.2552..pdf     2552 View
33

Komson Daroj

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Reactive Power Dispatch Scheme Evaluation for Synchronous Based Distributed Generators to Reduce Real Power Loss in Distribution Systems IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies - 24-11-2008 27-11-2008 ระดับนานาชาติ     0 3.paper_l_komsan.2552.pdf     2552 View
34

B., Sookananta

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Determination of FACTS Placement using Differential Evolution Technique The second International Conference on Electrical Engineering and Informatics,Malaysia - 05-08-2009 07-08-2009 ระดับนานาชาติ     0 9.paper_l_bonkot.2552.pdf     2552 View
35

S., Bhokha, N., Sangtian, K., Subsomboon

วิศวกรรมโยธา Infrastructure and the development of Thailand : Past to Future International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,Thailand - 23-07-2009 24-07-2010 ระดับนานาชาติ     0 10.paper_l_sataporn.2552.pdf     2552 View
36

วัชรายุทธ  ลำดวน และ อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองลักษณะของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูง โดยใช้วิธีการคำนวณของไหลเชิงพลศาสตร์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 3.paper_l_adun.2552.pdf     2552 View
37

รุ่งนภา  ทับหนองฮี ประกิตติ์  สีหนนทน์ จิตรตรา  เพียภูเขียว และ สมภพ  สนองราษฎร์

วิศวกรรมเคมี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 10.paper_l_sompop.2552.pdf     2552 View
38

กุลเชษฐ์ เพียรทอง ปรัชญญา  มุกดา และ วีระพันธ์  สีหานาม

วิศวกรรมเครื่องกล การลดลงของสัมประสิทธิ์แรงต้านในการวิ่งตามก้นของรถบรรทุกเล็ก วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 15.paper_l_kulachet.2552.pdf     2552 View
39

อดิศักดิ์   บุตรวงษ์  และ ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมของเหล็กกลมที่เชื่อมด้วยแรงเสียดทาน วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 16.paper_l_chawalit.2552.pdf     2552 View
40

พิสิษฐ์  เตชะรุ่งไพศาล  ธนกร  ลิ้มสุวรรณ  ชาคริต  โพธิ์งาม และ กุลเชษฐ์  เพียรทอง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์ วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2010 ระดับชาติ     0 20.paper_l_thanaporn.2552(1).pdf     2552 View
41

ชยานนท์  แสงมณี กุลเชษฐ์  เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 01-05-2009 31-08-2009 ระดับชาติ     0 18.paper_l_kulachet.2552.pdf     2552 View
42

อิทธิพล  วรพันธ์ กุลเชษฐ์ เพียรทอง และ ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์

วิศวกรรมเครื่องกล ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอธธานอลต่อสมรรถนะการปล่อยสารพิษในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 26.paper_l_prachasanti.2552.pdf     2552 View
43

นันธพงศ์  นันทสำเริง ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  และ บรรชา  บุดดาดี

วิศวกรรมเครื่องกล การแก้ไขปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับขั้น: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอธานอลจากชานอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิจัย มข. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 01-03-2009 31-03-2009 ระดับชาติ     0 27.paper_l_ancha.2552.pdf     2552 View
44

อนิรุตต์  มัธุจักร์ และ จรินทร์  เจนจิตต์

วิศวกรรมเครื่องกล เตาแก๊สหุงต้มฝนครัวเรือนในประเทศไทยและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน Rangsit University Journal of Engineering and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 28.paper_l_anirut.2552.pdf     2552 View
45

Suchart Limkatanyu, Kittisak Kuntiyawichai, Enrico Spacone

วิศวกรรมโยธา Response of reinforced concrete piles including soil–pile interaction effects Engineering Structures Volume 31, Issue 9 01-09-2009 30-09-2009 ระดับนานาชาติ     0 5.paper_l_kittisak.2552.pdf     2552 View
Page 
 of 20
     Records 21 to 40 of 392
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี